پکن: این آمریکا و کره شمالی هستند که باید مشکلشان را حل کنند، نه چین

پکن: این آمریکا و کره شمالی هستند که باید مشکلشان را حل کنند، نه چین

پکن: این آمریکا و کره شمالی هستند که باید مشکلشان را حل کنند، نه چین