پوتین به مراتب از ترامپ قابل اعتمادتر است / نقطه قوت ایران چیست؟

پوتین به مراتب از ترامپ قابل اعتمادتر است / نقطه قوت ایران چیست؟

پوتین به مراتب از ترامپ قابل اعتمادتر است / نقطه قوت ایران چیست؟