پماد گیاهی کاهنده قند خون ساخته شد

پماد گیاهی کاهنده قند خون ساخته شد
دانشجوی واحد علوم و تحقیقات با استفاده از یک گیاه دارویی بومی ایران موفق به تهیه پماد کاهنده قند خون شد.

پماد گیاهی کاهنده قند خون ساخته شد