پسر ترامپ پس از جلسه 5 ساعته در سنا: از جلسه راضی‌ام/ تبانی با روس‌ها در کار نبوده

پسر ترامپ پس از جلسه 5 ساعته در سنا: از جلسه راضی‌ام/ تبانی با روس‌ها در کار نبوده

پسر ترامپ پس از جلسه 5 ساعته در سنا: از جلسه راضی‌ام/ تبانی با روس‌ها در کار نبوده