پرویز فتاح: کمیته‌امداد لبنان نیازی به کمک ما ندارد

پرویز فتاح: کمیته‌امداد لبنان نیازی به کمک ما ندارد

پرویز فتاح: کمیته‌امداد لبنان نیازی به کمک ما ندارد