پخش رایگان تیزر تبلیغی برای تشویق فیلم ها

پخش رایگان تیزر تبلیغی برای تشویق فیلم ها
رییس رسانه ملی یادآور شد که آماده ایم با اقدامات تشویقی مانند پخش رایگان تیزرهای تبلیغی فیلم و آثار فاخر، از آنان حمایت کنیم.

پخش رایگان تیزر تبلیغی برای تشویق فیلم ها