پارلمان اروپا: توافق هسته‌ای موفقیتی برای دیپلماسی بین‌الملل است

پارلمان اروپا: توافق هسته‌ای موفقیتی برای دیپلماسی بین‌الملل است

پارلمان اروپا: توافق هسته‌ای موفقیتی برای دیپلماسی بین‌الملل است