پاداش 2.1میلیاردی پرسپولیس برای حضور در نیمه‌نهایی

پاداش 2.1میلیاردی پرسپولیس برای حضور در نیمه‌نهایی

پاداش 2.1میلیاردی پرسپولیس برای حضور در نیمه‌نهایی