٢ کشته و ٥ مجروح در دو حادثه اتوبوس در زنجان و ملایر

٢ کشته و ٥ مجروح در دو حادثه اتوبوس در زنجان و ملایر

٢ کشته و ٥ مجروح در دو حادثه اتوبوس در زنجان و ملایر