وقتی خارجی ها زیباترین دختر ایران را مورد تمسخر قرار می دهند!

وقتی خارجی ها زیباترین دختر ایران را مورد تمسخر قرار می دهند!
برخی از سایت های انگلیسی زبان با انتشار تصویری از عصمت الدوله، او را به عنوان سمبل زیبایی ایرانی ها معرفی کرده اند که ۱۳ تن از خواستگاران وی نیز…

وقتی خارجی ها زیباترین دختر ایران را مورد تمسخر قرار می دهند!