وزیر کشور: علت اصلی فاجعه پلاسکو، اتصال برق بود

وزیر کشور: علت اصلی فاجعه پلاسکو، اتصال برق بود

وزیر کشور: علت اصلی فاجعه پلاسکو، اتصال برق بود