وزیر دفاع: تمام اقلام نیروهای مسلح توسط وزارت دفاع ساخته می‌شود

وزیر دفاع: تمام اقلام نیروهای مسلح توسط وزارت دفاع ساخته می‌شود

وزیر دفاع: تمام اقلام نیروهای مسلح توسط وزارت دفاع ساخته می‌شود