وزیر دادگستری: ایجاد فضای آرامش برای سرمایه گذاری با تغییر ساختارها فراهم می شود

وزیر دادگستری: ایجاد فضای آرامش برای سرمایه گذاری با تغییر ساختارها فراهم می شود

وزیر دادگستری: ایجاد فضای آرامش برای سرمایه گذاری با تغییر ساختارها فراهم می شود