وزیر بهداشت: ‌۷۰ هزار تحت بیمارستانی نیاز داریم

وزیر بهداشت: ‌۷۰ هزار تحت بیمارستانی نیاز داریم

وزیر بهداشت: ‌۷۰ هزار تحت بیمارستانی نیاز داریم