وزیر امور اروپایی ترکیه: گابریل مانند یک نژاد پرست سخن می‌گوید

وزیر امور اروپایی ترکیه: گابریل مانند یک نژاد پرست سخن می‌گوید

وزیر امور اروپایی ترکیه: گابریل مانند یک نژاد پرست سخن می‌گوید