وزير دهه شصتي دولت، قدر تجربه و سرمايه هاي اجتماعي را مي داند

وزير دهه شصتي دولت، قدر تجربه و سرمايه هاي اجتماعي را مي داند

وزير دهه شصتي دولت، قدر تجربه و سرمايه هاي اجتماعي را مي داند