وزارت خارجه آمریکا: از کاربرد سخنان خصمانه علیه قطر خودداری کنید

وزارت خارجه آمریکا: از کاربرد سخنان خصمانه علیه قطر خودداری کنید

وزارت خارجه آمریکا: از کاربرد سخنان خصمانه علیه قطر خودداری کنید