ورود نمایندگان مجلس به موضوع هوری

ورود نمایندگان مجلس به موضوع هوری
نمایندگان آبادان در مجلس با نگارش نامه ای و ارسال آن برای چندین مسئول، خواستار برخورد با دروازه بان صنعت نفت آبادان به دلیل صحبت های اخیرش شدند.

ورود نمایندگان مجلس به موضوع هوری