واکنش وزیر خارجه عربستان به پیروزی روحانی

واکنش وزیر خارجه عربستان به پیروزی روحانی

واکنش وزیر خارجه عربستان به پیروزی روحانی