واکنش معاون روحانی به اظهارات یکی از کاندیداها در مورد دولت یازدهم

واکنش معاون روحانی به اظهارات یکی از کاندیداها در مورد دولت یازدهم

واکنش معاون روحانی به اظهارات یکی از کاندیداها در مورد دولت یازدهم