واکنش فتاحی به برگزاری دربی اروپایی و غیبت احتمالی پرسپولیس در سوپرجام

واکنش فتاحی به برگزاری دربی اروپایی و غیبت احتمالی پرسپولیس در سوپرجام

واکنش فتاحی به برگزاری دربی اروپایی و غیبت احتمالی پرسپولیس در سوپرجام