واکنش ترکان به اظهارات رئیس قوه قضاییه در باره ادعای کمک بابک زنجانی به ستاد روحانی

واکنش ترکان به اظهارات رئیس قوه قضاییه در باره ادعای کمک بابک زنجانی به ستاد روحانی

واکنش ترکان به اظهارات رئیس قوه قضاییه در باره ادعای کمک بابک زنجانی به ستاد روحانی