واعظی: حزب اعتدال و توسعه از روحانی حمایت خواهد کرد

واعظی: حزب اعتدال و توسعه از روحانی حمایت خواهد کرد

واعظی: حزب اعتدال و توسعه از روحانی حمایت خواهد کرد