هیلاری کلینتون ترامپ را «چندش آور» توصیف کرد

هیلاری کلینتون ترامپ را «چندش آور» توصیف کرد

هیلاری کلینتون ترامپ را «چندش آور» توصیف کرد