نیکی هیلی: پیشنهاد ترامپ برای تصدی وزارت خارجه را رد کردم

نیکی هیلی: پیشنهاد ترامپ برای تصدی وزارت خارجه را رد کردم

نیکی هیلی: پیشنهاد ترامپ برای تصدی وزارت خارجه را رد کردم