نیچروان بارزانی: روابط رسمی میان اقلیم کردستان و اسرائیل وجود ندارد

نیچروان بارزانی: روابط رسمی میان اقلیم کردستان و اسرائیل وجود ندارد

نیچروان بارزانی: روابط رسمی میان اقلیم کردستان و اسرائیل وجود ندارد