نیویورک تایمز: کره شمالی اگر فقط یک شهر آمریکا را هم نابود کند، به هدف خود رسیده است

نیویورک تایمز: کره شمالی اگر فقط یک شهر آمریکا را هم نابود کند، به هدف خود رسیده است

نیویورک تایمز: کره شمالی اگر فقط یک شهر آمریکا را هم نابود کند، به هدف خود رسیده است