نیروی دریایی آمریکا عملیات خود در سراسر جهان را متوقف کرد

نیروی دریایی آمریکا عملیات خود در سراسر جهان را متوقف کرد

نیروی دریایی آمریکا عملیات خود در سراسر جهان را متوقف کرد