نگهداری از سوسک ها به عنوان حیوان خانگی در مکزیک! +عکس

نگهداری از سوسک ها به عنوان حیوان خانگی در مکزیک! +عکس
در برخی از مناطق مکزیک مردم از سوسک ها به عنوان حیوان خانگی استفاده می کنند! آنها برای متمایز شدن سوسک ها از دیگر حیوانات موزی از جوهر استفاده می…

نگهداری از سوسک ها به عنوان حیوان خانگی در مکزیک! +عکس