نوری المالکی: تصمیم حزب‌الله در قلمون، تصمیمی درست بود/ هرکه به صداقت نصرالله شک کند، ذهنش خراب است

نوری المالکی: تصمیم حزب‌الله در قلمون، تصمیمی درست بود/ هرکه به صداقت نصرالله شک کند، ذهنش خراب است
معاون رئیس‌جمهور عراق، اقدام حزب‌الله در قلمون را بخشی از راهبرد مبارزه علیه تروریسم دانست.

نوری المالکی: تصمیم حزب‌الله در قلمون، تصمیمی درست بود/ هرکه به صداقت نصرالله شک کند، ذهنش خراب است