نقص فنی در موتور هواپیما، پرواز تهران-بندرعباس را لغو کرد

نقص فنی در موتور هواپیما، پرواز تهران-بندرعباس را لغو کرد

نقص فنی در موتور هواپیما، پرواز تهران-بندرعباس را لغو کرد