نفص فنی هواپیما پس از برخاستن از فرودگاه مهرآباد

نفص فنی هواپیما پس از برخاستن از فرودگاه مهرآباد

نفص فنی هواپیما پس از برخاستن از فرودگاه مهرآباد