نظر رئیس اصل نود درباره ثبت سند خودرو

نظر رئیس اصل نود درباره ثبت سند خودرو
رئیس کمیسیون اصل 90 تصریح کرد: نظر نشست اعضای این کمیسیون در خصوص الزامی بودن مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی برای ثبت سند مالکیت خودرو قانون نیست و نیاز به بررسی در صحن علنی مجلس و تأیید شورای نگهبان دارد.

نظر رئیس اصل نود درباره ثبت سند خودرو