نتانیاهو: وزراء اسرائیل حق دست دادن با مقامات خارجی را ندارند!

نتانیاهو: وزراء اسرائیل حق دست دادن با مقامات خارجی را ندارند!

نتانیاهو: وزراء اسرائیل حق دست دادن با مقامات خارجی را ندارند!