نامه نجفی به روحانی: امید دارم رابطه دولت و شهرداری به ارتباطی کاملا حسنه تبدیل شود

نامه نجفی به روحانی:
امید دارم رابطه دولت و شهرداری به ارتباطی کاملا حسنه تبدیل شود

نامه نجفی به روحانی:
امید دارم رابطه دولت و شهرداری به ارتباطی کاملا حسنه تبدیل شود