نامزدهای بهترین فیلم جشن خانه سینما تغییر کرد / دو فیلم حذف شدند

نامزدهای بهترین فیلم جشن خانه سینما تغییر کرد / دو فیلم حذف شدند

نامزدهای بهترین فیلم جشن خانه سینما تغییر کرد / دو فیلم حذف شدند