میرتاج‌الدینی: قالیباف کنار نمی‌کشید تمام کاسه و کوزه‌ها بر سر او شکسته می‌شد

میرتاج‌الدینی: قالیباف کنار نمی‌کشید تمام کاسه و کوزه‌ها بر سر او شکسته می‌شد

میرتاج‌الدینی: قالیباف کنار نمی‌کشید تمام کاسه و کوزه‌ها بر سر او شکسته می‌شد