میانجیگری کویت میان ایران و عربستان را نمی توانم تایید کنم / سعودی هرگاه آماده باشد گام هایی را بردارد، ما استقبال می کنیم

میانجیگری کویت میان ایران و عربستان را نمی توانم تایید کنم / سعودی هرگاه آماده باشد گام هایی را بردارد، ما استقبال می کنیم
کویت همسایه ما است و سیاست ها و مواضع مشخصی در قبال آنها داریم البته ذکر این نکته مهم است که جمهوری اسلامی علاقه‌مند است که با همه همسایگان روابط منطقی، متناسب و متوازنی داشته باشد.

میانجیگری کویت میان ایران و عربستان را نمی توانم تایید کنم / سعودی هرگاه آماده باشد گام هایی را بردارد، ما استقبال می کنیم