مکزیک خطاب به واشنگتن: توئیتر جای مناسبی برای مذاکره بر سر «نفتا» نیست

مکزیک خطاب به واشنگتن:
توئیتر جای مناسبی برای مذاکره بر سر «نفتا» نیست

مکزیک خطاب به واشنگتن:
توئیتر جای مناسبی برای مذاکره بر سر «نفتا» نیست