موفقیت در اوپک یکی از نتایج برجام بود

موفقیت در اوپک یکی از نتایج برجام بود
اتفاقي كه در آخرين روزهاي هفته گذشته و در اجلاس اوپك رخ داد را چگونه مي‌توان تحليل كرد؟ طبعا بخشي از ماجرا به وضعيت بازار نفت و اقتصاد عربستان سعودي مربوط مي‌شود.

موفقیت در اوپک یکی از نتایج برجام بود