موشکی که انسان را به کره ماه برد! +عکس

موشکی که انسان را به کره ماه برد! +عکس
دکتر ورنر فون براون در قیاس با موشک ساترن ۵ که انسان را به کره ماه برد. موشک ساخته شده توسط این مهندس آلمانی با ارتفاع بیش از ۱۱۰ متر…

موشکی که انسان را به کره ماه برد! +عکس