موسوی: وزیر پیشنهادی نیرو برنامه جامعی برای تامین آب در کشور ندارد

موسوی: وزیر پیشنهادی نیرو برنامه جامعی برای تامین آب در کشور ندارد

موسوی: وزیر پیشنهادی نیرو برنامه جامعی برای تامین آب در کشور ندارد