موازی‌کاری متولیان کسب‌وکارهای اینترنتی/ چرا قانون شفاف نیست؟

موازی‌کاری متولیان کسب‌وکارهای اینترنتی/ چرا قانون شفاف نیست؟
با گسترش روزبه‌روز کسب‌وکارهای اینترنتی، متولیان این حوزه نیز در حال افزایشند. از طرفی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای خود را متولی کسب‌وکارهای مبتنی بر ICT می‌داند و از طرف دیگر، اتاق اصناف ایران در تلاش برای راه‌اندازی اتحادیه‌ای مستقل است. البته وزیر ارتباطات تصمیم را فعلا بر عهده صاحبان کسب‌وکارها گذاشته است.

موازی‌کاری متولیان کسب‌وکارهای اینترنتی/ چرا قانون شفاف نیست؟