منصوریان در تمرین نصف و نیمه استقلال!

منصوریان در تمرین نصف و نیمه استقلال!
با وجود تعطیلی تمرین استقلال برای عموم بازیکنان این تیم، علیرضا منصوریان همراه با تعدادی از بازیکنان در محل تمرین حضور می یابند.

منصوریان در تمرین نصف و نیمه استقلال!