منصوریان: اگر تا امشب به ما نگویند دربی لغو است، پنج‌شنبه به آلمان می‌رویم

منصوریان: اگر تا امشب به ما نگویند دربی لغو است، پنج‌شنبه به آلمان می‌رویم

منصوریان: اگر تا امشب به ما نگویند دربی لغو است، پنج‌شنبه به آلمان می‌رویم