مقام آمریکایی: عقب‌راندن طالبان و تقویت ارتش افغانستان اولویت ترامپ است

مقام آمریکایی: عقب‌راندن طالبان و تقویت ارتش افغانستان اولویت ترامپ است

مقام آمریکایی: عقب‌راندن طالبان و تقویت ارتش افغانستان اولویت ترامپ است