مقام آمریکایی: آژانس درخواست بی‌جا برای بازرسی از سایت‌های نظامی ایران را نمی‌پذیرد

مقام آمریکایی: آژانس درخواست بی‌جا برای بازرسی از سایت‌های نظامی ایران را نمی‌پذیرد

مقام آمریکایی: آژانس درخواست بی‌جا برای بازرسی از سایت‌های نظامی ایران را نمی‌پذیرد