مطهری: تنها کسی که به خطر «احمدی نژاد» آگاه بود، آقای هاشمی بود

مطهری: تنها کسی که به خطر «احمدی نژاد» آگاه بود، آقای هاشمی بود
نائب رییس مجلس گفت: تنها کسی که به خطر آقای احمدی نژاد آگاه بود و احساس خطر می کرد آقای هاشمی بود.

مطهری: تنها کسی که به خطر «احمدی نژاد» آگاه بود، آقای هاشمی بود