مصباحی‌‌مقدم: مراسم تحلیف از نظر کمیت و کیفیت بی‌سابقه بود/ سه قوه در دوره جدید با همکاری بیشتری با یکدیگر کار کنند

مصباحی‌‌مقدم: مراسم تحلیف از نظر کمیت و کیفیت بی‌سابقه بود/ سه قوه در دوره جدید با همکاری بیشتری با یکدیگر کار کنند

مصباحی‌‌مقدم: مراسم تحلیف از نظر کمیت و کیفیت بی‌سابقه بود/ سه قوه در دوره جدید با همکاری بیشتری با یکدیگر کار کنند