مسئول کرد: همه پرسی استقلال کردستان اهرم فشاری بر بغداد است

مسئول کرد: همه پرسی استقلال کردستان اهرم فشاری بر بغداد است

مسئول کرد: همه پرسی استقلال کردستان اهرم فشاری بر بغداد است